Regulamin

REGULAMIN

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu internetowego www.eszydlowski.pl
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Art. 221 – Kodeksu Cywilnego)
 3. Sprzedawca – eszydlowski.pl. z siedzibą w Skarbimierzu, NIP: 897-167-98-95, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@eSzydlowski.pl
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.eszydlowski.pl
 5. Serwis internetowy– serwis internetowy dostępny pod www.eszydlowski.pl , za pośrednictwem którego Klient może również składać Zamówienia;
 6. Produkt – produkty prezentowane w Serwisie internetowym www.eszydlowski.pl;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające za pośrednictwem Serwisu internetowego, bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów, rodzaj dostawy i płatności, dane Klienta;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy eszydlowski.pl a Klientem, za pośrednictwem Serwisu internetowego;
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

II. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.eSzydlowski.pl  prowadzony jest przez
  Łukasz Szydłowski z siedzibą w Skarbimierzu, NIP: 897-167-98-95 i REGON: 022036400, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@eszydlowski.pl tel. 71 707 28-58
 2. Serwis www.eszydlowski.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu internetowego www.eszydlowski.pl
 2. zasady zawierania i realizowania Umów sprzedaży
 3. prawa konsumentów
 1. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie internetowym www.eszydlowski.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie składa ofertę kupna określonego produktu, na warunkach jak w jego opisie.
 2. Wszelkie informacje i dane dostępne w Serwisie  internetowym www.eszydlowski.pl mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny i przeznaczone są wyłącznie do ogólnej prezentacji Produktów. Oznacza to, że informacje opublikowane w Serwisie internetowym www.eszydlowski.pl dotyczące danego Produktu nie są w żadnym wypadku instrukcją stosowania produktu w konkretnej sytuacji.
 3. Wszelkie zawarte w Serwisie internetowym www.eszydlowski.pl  treści, w tym oznaczenia produktów i nazwy handlowe stanowią własność intelektualną eSzydlowski.pl lub producentów/dostawców i zgodnie z prawem podlegają ochronie.
 4. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Serwisie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Produkty oferowane w Serwisie internetowym www.eszydlowski.pl są nowe, wolne od wad prawnych i  legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej pod adresem www.eszydlowski.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane w Serwisie internetowym pod adresem www.eszydlowski.pl użyte są w celach informacyjnych.

III. Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, konieczne jest  złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami  w Serwisie internetowym www.eszydlowski.pl.
 2. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień– 24 godziny na dobę przez cały rok.
 3. Zamówienia złożone za pośrednictwem Serwisu internetowego www.eszydlowski.pl są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy eSzydlowski.pl. tj. od 9:00 do 17:00, a złożone w dni robocze po godz. 15:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza  otrzymanie danego, Zamówienia, co skutkuje związaniem Klienta tym Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia jest przesłane  Klientowi na wskazany adres e-mail i  zawiera między innymi:
 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • pouczenie o prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy (załączniki 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
 1. Z chwilą otrzymania przez Klienta w/w Potwierdzenia zostaje zawarta między Klientem, a Sprzedawcą Umowa Sprzedaży danego Produktu.
 2. Potwierdzenie Umowy Sprzedaży stanowi dowód zakupu zgodny z życzeniem Klienta (paragon fiskalny lub faktura VAT) i dostarczony wraz z Produktem.

IV.  Ceny i formy płatności

 1. Cena Produktu na stronie Serwisu internetowego www.eszydlowski.pl jest podana w złotych polskich (PLN)  nie obejmuje VAT i nie zawiera kosztów dostawy. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 1. Sprzedawca umożliwia następujące formy płatności za Produkt:
 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy z dopiskiem nazwy Produktu
 2. Płatność przelewem na podstawie faktury Proforma

W obydwu przypadkach płatności przelewem z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym eSzydlowski.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 1. Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.
 1. W przypadku wyboru płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpływu na konto Sprzedawcy wpłaty Klienta w powyższym terminie skutkuje anulowaniem  Zamówienia Klienta.

V.  Realizacja dostaw

 1. Dostawy Produktów są realizowane na obszarze RP.
 2. Koszty dostawy Produktu zależą od wybranej przez Klienta  formy płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu i  są ustalane w trakcie składania i potwierdzania Zamówienia.
 3. Zakupione Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dostawa Produktu przez firmę kurierską następuje w terminie przez nią deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 4. Odbiór własny Produktu przez Klienta może nastąpić od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00, w siedzibie firmy eSzydlowski.pl Skarbimierz 10, 49-318 Skarbimierz

VI. Reklamacje  z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży

 1. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru. W przypadku stwierdzenia/podejrzenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt w trakcie odbioru przedstawicielowi firmy kurierskiej oraz niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.
 2. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy również wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny.
 3. Zgłoszenia reklamacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy : biuro@eSzydlowski.pl lub pisemnie na adres: eSzydlowski Skarbimierz 10, 49-318 Skarbimierz
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, na wskazany przez Klienta w reklamacji adres e-mail lub w inny  wymagany przez Klienta sposób.
 5. Brak rozpatrzenia reklamacji Konsumenta przez Sprzedawcę  w terminie 14 dni od otrzymania jej  zgłoszenia jest jednoznaczny z uznaniem reklamacji i żądań Konsumenta za uzasadnione. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad, związane z uzasadnioną reklamacją Konsumenta.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze  zm., Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku niezgodności Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem również będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane rozstrzygnięciom właściwego sądu powszechnego, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).